ul. Malownicza 31a, 02-272 Warszawa, tel./fax 22 846 22 02

SPRZEDAŻ I DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO

DLA GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

PRZETARG 1

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1.1 Modyfikacja SIWZ


2. UMOWA KOMPLEKSOWA nr na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi 02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31a

2.1 UMOWA PO MODYFIKACJI

 

3. ZAŁĄCZNIKI:
- FORMULARZ OFERTOWY
- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 PZP
- OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.
- OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
- OŚWIADCZENIE o posiadaniu umowy generalnej z OSD

 

3.1 ZAŁĄCZNIKI PO MODYFIKACJI

4. Odpowiedź na zapytania wykonawców dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu publicznym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2014 r. (numer ogłoszenia: 394672 – 2014)

 

5. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA: sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 

PRZETARG 2

1. SPRZEDAŻ I DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

2. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO DLA GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE - załącznik nr 1.

3. FORMULARZ OFERTOWY - załącznik 2.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. Odpowiedź na zapytanie 1.

2. Odpowiedź na zapytanie 2.

3. FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 2 do SIWZ.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA: sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 

 

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie nr 394672-2014 z dnia 2014-12-02

NASI PARTNERZY 

 Nasze certyfikaty

 

     

 

 

JAK DO NAS TRAFIĆ? 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.