ul. Malownicza 31a, 02-272 Warszawa, tel./fax 22 846 22 02

 REGULAMIN REKRUTACJI
DO GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W WARSZAWIE, UL. MALOWNICZA 31 A

PODSTAWA PRAWNA:

 1.     Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
 3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562).
 4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r..
 6.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
 7.     Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

         UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 

 1.     Nabór kandydatów do wszystkich klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną. Kandydat po zalogowaniu do elektronicznego systemu rejestracji otrzymuje swój indywidualny login i hasło, drukuje kartę kandydata wraz z podaniem rodziców o przyjęcie do szkoły i składa w sekretariacie szkoły od 15 kwietnia do dnia 9 maja 2014 r.
 2.     W klasach pierwszych oprócz kontynuacji nauki języka angielskiego, nauczany jest od podstaw język niemiecki.
 3.      Kandydaci mogą zostać przyjęci do wybranej klasy z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć i wyników edukacyjnych ocenianych na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.
 4.     Liczba miejsc w klasach pierwszych gimnazjum wynosi:

-        minimum 28 osób w klasach ogólnych,

-        maksymalnie 20 osób w klasach integracyjnych (w tym 5 miejsc dla osób z orzeczeniami).

 1.     Rekrutację do Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
 2.     Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 3.     Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
 4.     podanie informacji o warunkach rekrutacji,
 5.     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 6.     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 7.     rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
 8.     sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.
 9.     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Regulamin Szkoły, Statut Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

 Charakterystyka klas pierwszych

w roku szkolnym 2014/2015

Klasa Ia – integracyjna

Klasa Ib – ogólna

Klasa Ic – ogólna

 WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI

 1.     Podanie potwierdzone podpisem prawnego opiekuna;
 2.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu;
 3.     2 fotografie;
 4.     Karta zdrowia;
 5.     Zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach przedmiotowych, informatycznych, tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim;
 6.     Zaświadczenia potwierdzające udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim;
 7.     W przypadku kandydatów do oddziału integracyjnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 8.     Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, które mogą być zgłoszone z podaniem zgodnie z art. 20 t i 20 u Ustawy o systemie oświaty.

         SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI

 1.      Od 15 kwietnia do 9 maja 2014 r. kandydat do Gimnazjum nr 114  z Oddziałami Integracyjnymi rejestruje się na stronie internetowej pod adresem www.gimnazja.edukacja-warszawa.pl.

Po zarejestrowaniu się w systemie prosimy kandydatów o wydrukowanie zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.  Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów). Kandydaci spoza obwodu, chcący uczęszczać do naszego gimnazjum, po zalogowaniu się powinni w opcjach preferencji wybrać naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru;

 1.     od 23 czerwca do 25 czerwca 2014 r. do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły;
 2.     do 2 lipca 2014 r. - godz. 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez uczniów;
 3.     ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi do 9 lipca 2014 r. - do godziny 14.00.

        KRYTERIA REKRUTACJI

 O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

 1.     Z urzędu do klasy pierwszej zostają przyjęci uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
 2.     O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
 3.     Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 4.     O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 5.     Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 6.     O kolejności na liście kandydatów do gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych w trakcie  postępowania rekrutacyjnego. 
 7.     W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie pełnego postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w pierwszej kolejności mają:

-        uczniowie, którzy uzyskali większą ilość punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie,

-        uczniowie, którzy uzyskali wyższą średnią ocen na świadectwie (przedmioty obowiązkowe).

Pierwszeństwo w drugiej kolejności mają:

-        kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

-        kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 1.     Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 100 punktów):
 2.     40 punktów (maksymalnie) wynik sprawdzianu - tyle punktów, ile uczeń uzyskał;
 3.     6 punktów za średnią arytmetyczną ocen na świadectwie (przedmioty obowiązkowe) - kandydat otrzymuje tyle punktów, ile wynosi jego średnia do 2 miejsc po przecinku;
 4.     3 punkty za świadectwo z wyróżnieniem,
 5.     6 punktów za ocenę z zachowania na świadectwie, przy czym przeliczanie przedstawia się następująco:
 •          6 pkt. – zachowanie wzorowe
 •          5 pkt. - zachowanie bardzo dobre
 •          4 pkt. - zachowanie dobre
 •          3 pkt. - zachowanie poprawne
 •          2 pkt. – zachowanie nieodpowiednie
 •          1 pkt. – zachowanie naganne 
 1.     30 punktów za oceny na świadectwie uzyskane z następujących  przedmiotów: język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, język angielski lub inny język obcy obowiązkowy, przy czym przeliczenie ocen na punkty przedstawia się następująco:
 •          6 pkt. - ocena: celujący
 •          5 pkt. - ocena: bardzo dobry
 •          4 pkt. - ocena: dobry
 •          3 pkt. - ocena: dostateczny
 •          2 pkt. - ocena: dopuszczający
 1.      8 punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty;
 2.     6 punktów za dodatkowe, umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły, osiągnięcia sportowe, artystyczne lub zawody wiedzy przy czym przeliczanie punktów odbywa się w sposób następujący:
 •          po 2 punkty za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub zawody wiedzy co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
 •          po 1 punkcie za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub zawody wiedzy co najmniej na szczeblu powiatowym,
 1.     1 punkty za co najmniej roczny stały wolontariat na rzecz innych.

 Procedury przyjmowania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

 1.     O przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego może się ubiegać rodzic (prawny opiekun), który składa do dyrektora gimnazjum podanie (na formularzu pobranym z elektronicznego systemu) wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2.      Rekrutacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się na podstawie aktualnych orzeczeń wydanych przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną (na czas nauki w gimnazjum lub na czas nieokreślony).
 3.     Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo doboru uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do klasy integracyjnej na zasadzie zróżnicowania rodzaju zaburzeń i niepełnosprawności. 

NASI PARTNERZY 

 Nasze certyfikaty

 

     

 

 

JAK DO NAS TRAFIĆ? 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.